Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti DOXA team s.r.o., Staňkova 31, Ostrava, 700 30, Česká republika, IČ 01777378, DIČ CZ01777378. (dále jen Společnost)

Subjekt osobních údajů tímto souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů k níže uvedenému účelu. Společnost, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace subjektu osobních údajů v rámci e-shopu a v případě nákupu bez registrace po dobu od uzavření objednávky po dodání zboží.

Osobní údaje zpracovávané na www.doxashop.cz a jejich rozsah:

  •  akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
  •  jméno a příjmení fyzických osob
  •  název obchodní firmy
  •  IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
  •  korespondenční adresa
  •  adresa sídla nebo místa podnikání
  •  fakturační adresa
  •  e-mailová adresa
  •  telefonní číslo

Osobní údaje - účel:

Osobní údaje jsou určeny pouze a jen pro účely uzavření kupní smlouvy v rámci e-shopu Společnosti, potvrzení objednávky, komunikace v rámci objednávky, dodání zboží. Společnost nevyužívá osobní údaje k marketingovým účelům, nepostupuje osobní údaje třetím subjektů, tím není dotčeno poskytnutí doručovacích údajů subjektu zajišťujícímu doručení zboží.

Jak dlouhou dobu Vaše údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace, využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

Komu předáváme vaše osobní údaje?
Vaše údaje předáváme pouze v rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Osobní údaje – poučení subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést písemně na adresu společnosti nebo elektronickou cestou na info@doxashop.cz.
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo požadovat po správci realizaci opatření k zajištění zákonných povinností při ochraně osobních údajů.
Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a na případnou soudní ochranu při nečinnosti dozorového orgánu.

V Ostravě dne 22.5.2018